Generalforsamling for Bogense land og strandjagts forening.

Torsdag den 3/9-2020 NFC Nabbevej kl.19.00.

Der var 13 medlemmer mødt op, fra bestyrelsen var der frafald på Lise Thomsen og Carsten Andersen.

 

1.     Kjeld Olsen blev foreslået og valgt som dirigent.

Han konstanterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

2.     Valgt til stemmetællere blev valgt Hans Kristian Nielsen og Kjeld Bruun.

3.     Formanden aflægger beretning Formands – Samarbejdsudvalg og NFC

se vedhæftet bilag.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

 

4.     Udvalgs beretninger. Hagl, Helge Horskjær fortalte om foreningens pokalskydning,

Der var ikke så mange deltagere, men  der blev leveret rigtig god skydning af de fremmødte. Der var rigtig flotte sponsorgaver til vinderne.

En rigtig stor tak til Benny Kuhlman, Jeppe Kuhlman og Morten Olsen som var gave sponsorer.

Der var ingen kommentarer hertil.

Hunde, Kaj Rasmussen- se vedhæftet beretning.

Der var ingen kommentarer hertil.

Riffel, Steen Thomsen- se vedhæftede beretning.

Der var ingen kommentarer hertil.

Ny/ungjæger, Lise Thomsen- fremført af Ove Pedersen- se vedhæftede beretning.

Der var ingen kommentarer hertil.

Strandjæger, Kenneth Thorslund fortalte omkring indsigelse mod ophævning af fredningen vedr. Æbelø holm for en foreslået 3 årig periode.

Han kom også med det tilbud at alle der havde mod på at prøve strandjagt bare skulle kontakte ham.

Der er fornyelse af natura 2000 områderne oppe nu, så skal der udbarejdes et høringsvar skal det ske inden den 16 September.

Der har ikke været noget omkring dette i det  grønne råd.

Kenneth fortalte også at påstanden at det var jægernes skyld at fuglebestanden faldt på øerne ikke er sand da der ikke bliver drevet jagt der, men at øernes fugleliv bliver stresses af de valfartende turister.

Der var ingen kommentarer hertil.

 

5.     Regnskab ved Kenneth Andersen- se vedhæftet regnskab.

Overskuddet fra hundetræning er overført til fælles kassen for arr. for de tre foreninger. I denne kasse har hver forening ca. 15000 kr.

Foreningerne ansøger dj kredspulje om midler til nye kameraer til riffel banen.

På grund af annoncering af placering af generalforsamling blev den i år afholdt på  NFC, men skal afholdes i Bls klubhus smedestræde Nr. Esterbølle næste år.

 

6.     Vedtægtsændringer blev remlagt og godkendt af generalforsamlingen.

7.     Kontingentet til foreningen forbliver uændret 50 kr.

8.      Valg,  her blev generalforsamlingen suspenderet da der ikke kunne findes 2 bestyrelsesmedlemmer til erstatning for de afgående.

Ny ekstraordinær generalforsamling er berammet tilden 24 September, med det formål at få vedtaget en vedtægtsændring vedr. antallet af medlemmer i bestyrelsen. Foreningens medlemmer bliver varslet omkring dette.

 

    11. Evt.--- Ove Pedersen fremlagde orientering vedr. arbejdet  i jægerrådet   og        

         kredsen,- se vedhæftet beretning.

           Der var lodtrækning af sponsorgaver fra Benny Kuhlman.

            Vinderne blev- Bent Møller- gavekort, Hans Bruun-gavekort, Niels Bo en

            jagtkasket, Rene Kristensen-en jagtkasket.

            Der var ingen deltagere til prisen med årets buk, så den hviler til næste år.

            Keld Olsen afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

 

Referent Ove Pedersen       

        

Formandens beretning 2019/20.

Her i det forgangene år har vi alle mærket COVID-19 og de konsekvenser det har givet og stadig giver og i vil høre fra de forskellige udvalgsformænd, at der har være mange aflysninger af arr. i 2020 og COVID-19 påvirker stadigvæk flere ting i vores hverdag.

Medlemstallet ligger pt. på 140, hvilket desværre er 3 mindre end sidste år.

Der har desværre været en nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet, nogen pga. flytninger og dødsfald.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvad vi evt. kan ændre eller gøre for at få flere medlemmer.

2020

ANTAL

ordinære

78

senior - Født 1948 eller tidl.

21

ekstraordinær

33

kursist (Jagttegnsaspirant)

2

æresmedlemmer

2

husstand

3

ungdom 16-25 år

1

total

140

 

Type 2019

Antal

Ordinære

79

Senior - Født 1948 eller tidl.

24

Ekstraordinær

32

Æresmedlemmer

3

Husstand

3

Ungdom 16-25 år

2

Total

143

 

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kaj Rasmussen som næstformand, Kenneth Andersen som kasserer og Ove Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.

Jeg har dog en igen igen en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, kunne lave af arr. og aktiviteter

Jeg har dog som sidste år, igen indføjet beretning fra Samarbejdsudvalget og NFC i formandens beretning.

I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:

Ove Pedersen er fortsat Jægerrådsformand, samt repræsentant i Kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd.

Ove Pedersen vil nok selv komme nærmere ind på dette senere.

Vi har i 2020 været til nogle møder/formandsmøde

Egil Jensen er blevet valgt som HB medlem og Hans Kr. Nielsen er blevet valgt som kredsformand.

Hans var i mange år et trofast og godt medlem af vores bestyrelse, hvor han var kasserer. Han har desuden også varetaget flere tillidsmands opgaver for både foreningen og Danmarks jægerforbund

Jeg må konstatere, at den nye kredsformand og HB Egil Jensen har arbejdet hårdt og godt på at få ryddet op, så det tegner lyst for kredsens arbejde igen.

Det er også glædeligt, at Kertemind og Nyborg jægerråd har valgt igen at deltage i kredsarbejdet.

I år er der formandsvalg til Danmarks Jægerforbund og der er to kandidater, nemlig den siddende formand Claus Lind Christensen og en Jesper Lindegaard, hvilket i kan læse meget mere om i bladet Jæger

Efter en lang proces og forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet har rådet indstillet nye jagttider til miljøministeren. Disse er nu besluttet af ministeren, og de drejer sig først og fremmest om fredning af taffeland, fløjlsand, havlit og tyrkerdue. Danmarks Jægerforbund forventer, at jagttiden på disse arter genindføres, så snart arternes status og bestandsudvikling igen tillader det.

Jagttiderne vurderes løbende for at sikre, at jagten er bæredygtig. I dette tilfælde er der tale om en ekstraordinær evaluering af jagttiderne, der medfører ændringer af jagttidsbekendtgørelsen.

Der er gennemført et antal tilpasninger af jagttiderne. De nye jagttider trådte i kraft 1. juli 2020, og de væsentligste ændringer er:

Indskrænkninger:

·     Taffeland friholdes fra jagt

·     Fløjlsand friholdes fra jagt

·     Havlit friholdes fra jagt

·     Tyrkerdue friholdes fra jagt

·     Ringdue indskrænkes med 25 dage i begyndelsen af sæsonen

·     Blishøne indskrænkes én måned (september)

·     Vildkanin indskrænkes to måneder (september og oktober)

Parallelforskydning:

·     Hare parallelforskydes til mellem den 1. november og den 31. januar.


Med bekendtgørelsesændringen ændres også enkelte lokale jagttider på dåvildt. Endelig er bekendtgørelsens kortbilag opdateret og konsekvensrettet. Indstillingen om de nye jagttider er kommet fra et enigt Vildtforvaltningsråd.

Der kan på Jægerforbundets hjemmeside læses meget mere om dette.

Som de fleste af jer også sikkert har bemærket; vil regeringen sætte jagttegns afgiften op med 150,- kr. hvilket vil indbringe staten ca. 26 millioner mere i kassen.

Formanden Claus Lind Christensen arbejder ihærdigt med at få dette fjernet og har stillet nogle kritiske spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin, også dette kan der læses meget mere om på DJ`s hjemmeside.

Der er også i 2020 kommet nye regler for riffelprøverne, samt der er ændret på hvordan man kan vælge våben/jagt art efter bestået jagttegnsprøve, man kan nu vælge om man vil tage haglskydeprøven, riffelprøven eller gå direkte til bueprøverne. Før skulle man altid bestå haglprøven først.

I samarbejdsudvalget har vi holdt nogle få møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter og der var en rimelig tilslutning.

Vi nåede at afholde et jagttegnskursus og et pølse kursus, inden danmark lukkede ned for Covid-19. Begge kurser var godt besøgt.

Der afholdes igen i år jagttegns, pølse kursus igen, samt arbejder vi på at få vores jagtmesse i 2021 sidst i februar, hvis Covid-19 ikke igen spænder ben for det. Datoerne løbende kunne ses på vores hjemmeside og i Jæger.

Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 76 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes.

Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.

NFC:

Også på NFC har vi været hårdt ramt af lukning pga. Covid-19; men har dog haft nogle gode mdr. her sidst på sommeren.

I 2020 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, og det forlyder, at de passer kantinen næste år også.

Kaj Rasmussen har gjort et kæmpe flot arbejde med at få holdt arealet og græsset i en rigtig fin stand og vi håber på at han fortsætter med dette.

En rigtig stor tak til de 3 for deres flotte indsat.

Vi er pt. Ved at søge tilskud/midler til div. Tiltag på banen, så som overdækket standpladser og en lille renovering af klubhuset indvendigt.

præmier, i stedet for er der

I år var der en rigtig god tilslutning til kyllingeskydningen, med varekurve som til dels er sponserede og betalt af banen.  

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 6. okt. 2020 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 5. oktober 2020

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejder vi har haft, samt til Helge Horskjær og Kaj Rasmussen som 1987 kom i bestyrelsen i Bogense og Omegns jagtf. og der for 33 års bestyrelsesarbejde har valgt at stoppe.

Kaj du skal vide, at det bliver et stort savn for os; men du har gjort det rigtigt godt i alle de år. Jeg er rigtig glad for at du stadigvæk har tilbudt at give en hånd med i foreningen.

Jeg vil gerne bede forsamlingen om, at rejse jer og give Kaj Rasmussen og Helge Horskjær en stor hånd for deres store indsats og ønske dem knæk og bræk med fremtiden. Vi håber jo, at vi stadig vil ser jer ved vores aktiviteter fremover.

 

 

Beretning på vegne af

Bogense Land og Strandjagtforenings

Formand

Steen Lentz Thomsen.

BERETNING FRA HUNDEUDVALGET

V/KAJ RASNUSSEN

 

 

Vi startede med marktræning for stående hunde søndag den 23-2., der var ni hunde tilmeldt. Vi mødtes til morgen kaffe, og der efter i marken. Vi fandt flere agerhøns, og havde en god dag med masser af frisk luft. Vi havde lånt terræn ved Enghavegaard, Knud Pedersen og Palle Birch.

Den 7-3. startede vi hundetræningen hos Peter Horskjær, sammen med Nordfyns jagtforening og Veflinge/Vigerslev jagtforening, der var 30 hunde tilmeldt, de blev fordelt på fire hold efter hvor langt de var nået i træningen. Efter de første gange blev vi stoppet af Covi 19, vi startede op igen den 16-4.  da der måtte være 10 i en forsamling, så det var kun hund og fører der kom til træningen. Vi holdt dog ingen afslutning med grill pølser p.g.a. af covi 19.

Der skal fra foreningen lyde en stor tak til Peter Horskjær for hans store arbejde med hundetræning, vi håber at han har mod på at træne igen næste år.

Beretning fra riffeludvalget:

Vi startede sæsonen med at afholde Vinterskydning og den var godt besøgt og forløb fint, dog måtte vi konstatere at der skal justeres lidt på reglerne for skydestilling og udstyr til næste gang.

Vi blev på riffelbanen i 2020 også ramt af nedlukning pga. af Covid-19 og fik med div. tiltag lov til og åben banen for indskydning lige inden bukkejagten.

Ove Pedersen formand for skytteforeningen fik af kommunen lov til at få næsten en hel uge lige op til bukkejagten, hvor vi har holdt åben for indskydning; men der var meget ringe tilslutning til disse dage, for der kom næsten ingen. Jeg må gå ud fra at mange havde selv skudt deres rifler ind på deres jagtområder.

Vi har lidt sløj tilslutning til alle de tirsdage som banen har holdt åben, i forhold til sidste år og noget af dette kan måske tilskrives de dårlige kamera der er på banen, så der for har Ove Pedersen og jeg her i august taget tiltage til at få nye kameraer op på banen.

Jeg har personligt selv købt et system, som vi i skrivende stund afprøver på banen og dem der har været ude og prøve det, har meldt positivt tilbage. De 2 andre foreninger har også givet tilsagn om, at dette godt kunne brugers og vi afprøver det resten af sæsonen og vil så i vinter tage beslutning om, om der skal indkøbes 2-3 systemer mere eller vi skal finde noget andet.

En ting er helt sikkert og det er, at når vi åbner igen til næste år, så skal der være sat noget nyt op.

Vi søger selvfølge lig midler ved DJ/ Kredsen til indkøb af dette.

Hvis det system som vi afprøver, skal købes vil det ligge i omegnen af ca. 6000 kr. pr. bane, hvilket er noget af det billigste vi kunne finde pt.

Vi har desuden også startet et riffelprøve kursus op, for dem der skal aflægge riffelprøve efter de nye regler, hvor aspiranten skal to gange ud og træne 2x 25 skud i forskellige skydestillinger, inden de kan komme til riffelprøve.

Vi vil selvfølgelig også i den kommende vinter forsøge at få vinterskydningen op og køre igen, så følg med på vores hjemmeside, facebook og sms.

 

Det var alt fra riffeludvalget

PUV.

 

Steen Lentz Thomsen

 

Beretning fra jægerråd og kreds.

 

Jægerråd Nordfyn havde årsmøde den 16 januar på Strandager,

Fyns HB medlem/kredsformand kom og fortalte om arbejdet i DJ.

Hjortelaugsformanden var også inviteret og han fortalte om laugets arbejde.

Kandidaten til formandsposten præsenterede sig selv.

Mødet var jævnt besøgt, men der var plads til flere.

Kredsen havde årsmøde  den 5 marts på landbrugsskolen( lokalet kunne have været bedre både lyd og pladsmæssigt) Hans Kristian Nielsen blev valgt som ny kredsformand, og Ejgil Jensen som HB medlem.Kandidaterne til formandsposten i DJ fik lov til præsenterer sig selv.

Strukturudvalgets forslag blev også debatteret, og det resulterede i et forslag til repræsentantskabsmødet.

Derefter stod der Corona på hele sendefladen. Alt blev aflyst OCC messe, dyrskuet som kredsen skulle have deltaget i efter års fravær ,samt de frivillige jagtprøver.

Mødeaktiviteten er først kommet i gang igen i juni måned.

Fjordens dag som jægerrådet plejer at deltage i er også aflyst.

Så alt i alt et mærkeligt år hvor alt har været på standby.

Der blev afholdt dialog møde med de 2 formandskandidater på landbrugsskolen den 19 august, der var desværre kun 20 fremmødte( der kunne være 50) ærgeligt at der ikke var større interesse blandt medlemmerne.

Der er jægerråds årsmøde den 14 januar 2021 kl.19.00 i Otterup jagtforenings klubhus.

Der er Kredsårsmøde den 4 marts 2021 om lokation nærmere information.