Generalforsamling 2022 med diverse beretninger

 

Generalforsamling for Bogense land og strandjagts forening.

Torsdag den 8/9-2022 Klubhuset Smedestræde Nr. Esterbølle kl.19.00.

Dagsorden.

Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Beretninger fra udvalgene.

5. Fremlæggelse af regnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Fastlæggelse af kontingent.

8. Valg af Bestyrelse.

På valg er flg:

Steen Thomsen modtager genvalg.

Peter Hansen modtager genvalg.

Peter Batiste modtager ikke genvalg.

Sivert Thomsen modtager genvalg.

9. Valg af suppleanter.

Charlotte Jepsen modtager genvalg.

Nyvalg.

10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

På valg er:

Niels Bo Nielsen

Keld Olsen

Suppleanter.

Kaj Rasmussen

Johnny Kristensen

11. Evt.

Der var 23 medlemmer mødt op.

Kaj Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent.

Han konstanterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Valgt til stemmetællere blev valgt Rene og Kenneth Andersen.

Formanden aflægger beretning Formands Samarbejdsudvalg og NFC

se vedhæftet bilag.

Udvalgs beretninger. Hagl, Sivert Thomsen fortalte om foreningens pokalskydning, se vedhæftet bilag. Peter B. Selvom det ikke giver overskud er det værd at fortsætte pga. tradition og det sociale samvær. Kenneth A. Måske invitation til en dag med en ” superskytte” som trækplaster. Peter B. Der er flere instruktører både til hagl og riffel så tror ikke det gavner. Vedr. overdækkede standpladser og ekstra skydedage vil hjælpe så kun holdskytter skyder den ene dag. Kaj R. Kenneth A´s forslag var måske en god ide. Peter B. Måske en foreningstur til en ”proff” skydebane. Steen Th. Foreningstur op i samarbejdsudvalget, Brande og højderyggens skydebaner er rigtig gode så der er en mulighed. Peter B. Mange kunne med fordel se på våbentilpasning.

Hunde, da der ikke er hundetræning i foreningen pt. Henvises til Peter Horskjær.

Riffel, Peter Batiste se vedhæftede beretning.

Ny/ungjæger, Ove Pedersen- der har været jagttegnsundervisning 2021/22 i samarbejde med vvjf og nfj og det fortsætter her i 2022/23 med opstart i November.

Strandjæger, Kenneth Thorslund der har ikke været nogen henvendelser vedr. pramjagt.

Hjorte, Carsten Andersen- se bilag Kaj R. Er der talt dyr igen i år på Æbelø? Carsten A. Har ikke fået oplyst tal.

Grøntråd/jægerråd- Poul Skov-- se bilag.

KredsOve Pedersen se bilag. Peter B. Gerne mere jagttid på de sorte fugle, og en god ide med vildttælling. Kaj R. Vildttælling har ikke udmøntet sig i mere jagt så ikke sikker på at det gavner.

Samarbejdsudvalget-Jagtmesse 23-02-23

Hygieinekursus forår 2023, nyt møde den 13-09-22, der er 64000kr. i fælleskassen hvor vi har 1/3 del. 1 lørdag i februar er der ræveregulering. Kenneth A. kan der laves en aktivitetskalender hvor man kan se aktiviteter og evt tilmelde sig. Peter B. NFJ har foredrag om kragejagt, Bls starter en kragens dag i februar hvor Peter Batiste er tovholder.

Regnskab ved Carsten Andersen- se vedhæftet regnskab.

Peter B. har udgivelse af jagtposten overlevet sig selv, eller er det en tradition. Carsten A. Jagtposten giver faktisk overskud.

Kenneth A. skal foreningen skrabe penge sammen eller skal de bruges? Evt. som tilskud til en jagtdag hvor deltagerne afholder halvdelen af beløbet.

Ingen indkomne forslag.

Kontingentet forbliver uændret 50.00 kr.

Valg:

Steen Thomsen modtog genvalg.

Peter Hansen modtog genvalg.

Sivert Thomsen modtog genvalg.

Peter Batiste modtog ikke genvalg.

Charlotte Jepsen Nyvalg.

9. Valg af suppleanter:

Kim Jensen modtog valg.

Rene Kristensen modtog valg.

10. Valg af revisorer samt suppleanter.

Niels Bo Nielsen modtog genvalg.

Keld Olsen modtog genvalg.

 

suppleanter

Kaj Rasmussen modtog genvalg.

Johnny Kristensen modtog genvalg.

11. Evt.

Bent M. Der er meldt om problemer ved projekt urørt skov hvor jagt bliver nedlagt, og ingen ved hvordan dette skal håndteres, da træ ikke må flytte fra områder med urørt skov og hvordan med sikkerhed omkring væltede træer. Der tales om tab i træindustrien i milliard størrelse.

Året buk blev vundet af Carsten Andersen

Krageben konkurrencen blev vundet af Carsten Andersen

Kaj Rasmussen lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Formandens beretning 2021/22.

Her i det forgangne år har vi ikke mærket så meget til COVID-19 og de konsekvenser det har; men COVID-19 spøger stadigvæk i vores hverdag.

Medlemstallet ligger pt. på 137, hvilket er uændret fra sidste år.

Der har desværre været nogle, der ikke har betalt/meldt sig ud og de er derfor blevet slettet, nogen pga. flytninger og dødsfald.

 

2021

ANTAL

ordinære

76

senior - Født 1948 eller tidl.

20

ekstraordinær

34

kursist (Jagttegnsaspirant)

0

æresmedlemmer

2

husstand

4

ungdom 16-25 år

1

total

137

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kenneth Thorslund som næstformand, Carsten Andersen som kasserer og Ove Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. udvalg, vil i høre efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger deres beretning og redegør for deres aktiviteter.

Jeg kan dog fortælle at Lise Thomsen måtte trække sig fra bestyrelsen, pga. uddannelse og 1 sup. Peter Batiste blev indkaldt til bestyrelsen. Dette bevirkede at der blev rokeret lidt rundt i udvalgsformandsposterne og Peter Batiste blev formand for riffeludvalget og Ove Pedersen overtog ny/ung jægerudvalget.

Jeg har traditionen tro igen i år, en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, om hvad de kunne lave af arr. og aktiviteter.

Jeg har dog som sidste år, igen tilføjet beretning fra NFC formandens beretning.

Ove Pedersen er fortsat jægerrådsformand, samt repræsentant i kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd og Poul Skov er vores repræsentant i Nordfyns jægerråd.

Ove Pedersen og Poul Skov vil selv komme nærmere ind på dette senere.

Carsten Andersen er desuden også i 2022 blevet valgt til formand i det regionale hjorteråd; men det vil han selv uddybe nærmere.

I 2022:

Ejgil Jensen er er ikke længere HB-medlem for Fyn; men er igen blevet kredsformand og Lars Udengaard er valgt som HB-medlem for Fyn.

Ejgil Jensen har selv valgt at trække sig af private årsager; men måske Ove Pedersen kan kommentere mere vedrørend dette.

I Danmarks Jægerforbund er den siddende formand Claus Lind Christensen og det må siges at han har en del udfordringer.

Jægerforbundet bliver bl.a. udfordret af, at en del i år kæmper med at få fornyet deres riffeltilladelser og våbenpas. DJ finder det fuldstændigt uacceptabelt, den måde som PAC behandler de danske jægere på og DJ har lovet at følge denne sag helt til dørs.

Det er også meldt ud fra forbundets skydeudvalg, at forslaget med at udfase bly i riffelpatroner til jagt i 2023, først kommer til at gælde fra 2024.

Som jeg før har sagt, er der ganske gode alternative blyfrie patroner på markedet allerede, som virker rigtig godt, er meget præcise og kan sagtens slå ihjel, på lige fod med blypatroner.

Vi oplever desuden også lige pt. at der er meget store udfordringer med at forhandlerne kan skaffe flugtskydningspatroner hjem og priserne stiger derfor en hel del.

Jeg var i starten af året væk i 3 mdr. pga. af arbejde på Lolland og har derfor ikke kunnet deltage i så mange møder, men foreningen har dog været repræsenteret ved kredsmødet den 10. marts, hvor vores nye HB-medlem blev valgt og Ejgil blev kredsformand.

Kredsen nye foreningsvejleder Finn Helleskov Andersen har allerede været rundt ved nogle jagtforeninger på Fyn og vi vil også se om vi kan få ham ud til os i 2023.

DJ ønsker at oprette et tællelaug, som skal foretage optælling af forskellige vildtarter, bl.a. agerhøns på Ærø, for at styrke jagtens sag ved øget dataindsamling.

Data bliver brugt som grundlag for vurdering af jagtens bæredygtighed.

Claus Lind fortalte bl.a. om vildtudbyttestatistikken, hvoraf der i midten af 1950erne var der et udbytte på over 400.000 stk. agerhøns og pt ligger det på 20.000 med en del udsatte fugle. Levestederne er simpelt hen forsvundet i den danske fauna.

DJ har 2 mål som er: bæredygtig jagt og en velfungerende jægerorganisation.

En del utilfredse Strandjægere har kontaktet en jægerrådsformand og udtrykt deres utilfredshed omkring edderfulgejagten. Til dette oplyste Claus Lind, at der er blevet forhandlet intensivt og uden DJ`s indsats havde der ikke været nogen edderfuglejagt overhovedet.

Medlemstallet på hele Fyn er 7.625 og der er kommet 3 nye jagtforeninger.

Følg med i Jæger og hvad der rører sig på jagtens område, da der er en del der rører på sig.

Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 78 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som der kunne ønskes.

Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.

 

 

Beretning NFC:

NFC har ikke været ramt af lukning pga. Covid-19 i sæsonen og har kørt nogenlunde i 2022

Jeg er igen blevet formand for bestyrelsen på NFC og har fået banens hjemmeside op at køre.

I 2022 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, og vi håber at de vil fortsætte til næste år igen.

Sivert Thomsen har gjort et kæmpe flot arbejde med at få holdt arealet og græsset i en rigtig fin stand og vi håber på at også han fortsætter med dette.

En rigtig stor tak til de 3 for deres flotte indsat.

Vi har pt. fået et tilskud af MST på 153000 kr. og 40.000 kr. mere fra skydebanepuljen til overdækket standpladser og en lille renovering af maskinhusene; men der mangler stadig en del penge til at dække hele projektet, som bestyrelsen lige nu arbejder med at finde og banen vil nok henvende sig til de 3 foreninger om lidt økonomisk hjælp også.

På rep. mødet d.11. oktober, vil Claus Harbo fortælle meget mere om hvordan planerne skrider frem.

Vi havde i år en rigtig hyggelig nytårsskydning og der var også lodtrækning blandt alle skydekort, så alle havde den samme chance, uanset om man var nybegynder eller har skudt i mange år. Der var en rigtig fin deltagelse og opbakning.

Vi valgt i år at lave en præmieskydning den 27. august med helstegt pattegris i stedet for smørrebrød og det må siges at det var et godt arr. Der var ca. 40 deltagere. Det kostede ikke noget at deltage i præmieskydningen, ud over træningsprisen for de duer som man brugte på sit kort og alle skydekort blev derefter afleveret i en kasse, hvor vi så trak lod om de fine sponsorpræmier, som banen og de 3 foreninger havde givet.

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 11. okt. 2022 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 4. oktober 2022

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejde vi har haft.

Jeg vil også gerne takke Lise Thomsen for sin tid i bestyrelsen og ønske hende held og lykke med sin uddannelse som politibetjent i det Sjællandske.

Jeg vil også gerne sige en stor tak til Peter Batiste for hans virke, da han af private årsager ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og give Lise og Peter en stor hånd for deres store indsats og ønske dem knæk og bræk med fremtiden. Vi håber jo, at vi stadig vil se jer ved vores aktiviteter fremover.

Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for deres arbejde og til alle jer medlemmer som støtter os igennem året.

 

Beretning på vegne af

Bogense Land og Strandjagtforenings

Formand

Steen Lentz Thomsen.

 

Referent Ove Pedersen

Regnskab Bogense Land og Strandjagtforening  

                                                    2021-2022 

                                                   Indtægter                                    Udgifter 

 

    Kassebeholdning 17-10-2021                       144186,00 

 

  Renter og gebyr Nordfyns bank                                                                                   2134,82 

 

20-12-21 Sponsorer 11 stk.                                  4700,00 

 

 Afregning jægerforbund medlemmer 136       5647,50 

 

2-9-2021 Generalforsamling                                                                                           3480,00 

 

 Møder                                                                                                                                   622,31                    Gaver                                                                                                                                   1258,00 

 Krage Præmie                                                                                                                     500,00 

       

24-2-2022 Jagtpost                                                                                                            4153,00    

 

Mærkeskydning Riffel                                             980,00  

Graveret pokal  Riffel                                                                                                          250,00 

Diverse                                                                                                                                   180,00 

 

15-6-2022 Præmie og pokal skydning               1650,00                                               2242,50 

 

    I alt                                                                    157163,54                                           14835,63 

 

Ny Saldo                                                             142404,98 

Indestående på konto                                      139080,98 

Kontant beholdning                                              3247,00 

 

Under skud for perioden 17-10-2021 til 1-9-2022                                                      1716,50 

    

 

Saldo Samarbejde udvalg     14-6-2022                                                                         64292,26  

Beretning fra riffel udvalget

Beretning Hjortelaug

 

 

Beretning for jægerråd

I jægerrådet har der været lidt udskiftning af medlemmer.

Kim Falck Groony har valgt at stoppe som grønt råds repræsentant og han er samtidig stoppet som repræsentant for Nordfyns strandjagtforening.

Ny grønt råds medlem er Thorbjørn Stegelmann fra Strandager jagtforening.

Ny mand fra strandjagtforeningen er Ole Rasmussen.

Jens Arne Knudsen fra Nordfyns jagtforening er udtrådt af jægerrådet og ny mand fra dem er Claus Harboe.

Jægerrådet deltager på fjordens dag søndag den 11/09 hvor emne som regulering af skadevoldende vildt og fældefangst er tema.

 

Beretning fra kredsen

På årsmødet på landbrugsskolen fik kredsen et nyt HB medlem Lars Udengård fra Østfyn, samtidig blev det forrige hb medlem Ejgil Jensen valgt som ny kredsformand.

Carsten Andersen fra Nordfyns hjortelaug er blevet indstillet som nyt medlem til hjortegruppen, han erstatter Erik Andreasen som har valgt at stoppe.

Der blev afholdt OCC messe i April hvor tema var jagtforeningerne og medlemmer.

På DJ standen var der på skift jagtforeningsformænd samt de nyudnævnte foreningskoordinatorer.

Der var en del anke over at der ingen våben var på messen, men det er ikke noget DJ eller kredsen er herre over.

Der forsøges nedsat et udvalg til at koordinerer events som kreds 5 skal deltage i, dette vil komme på et møde med jagtforeningsformændene.

Game fair ligge også under DJ hvor kreds 5 deltager i planlægningen og hvor der bliver efterspurgt hjælpere dertil.

I kreds 5 har der været afholdt 4 frivillige jagtprøver i 2022 men med et dalende antal deltager, så i 2023 vil der kun være 3 prøver på fyn.

Til repræsentantskabsmødet i Vingsted havde Fyn 2 forslag med.

Det ene var forslag om 1 mand 1 stemme og valg ikke udpegning, forslaget blev på dagen omformuleret fra at være et beslutningsforslag til en hensigtserklæring og det blev vedtaget så nu ligger det til HB at arbejde videre derfra.

Det andet forslag udsprang af et forslag fra Fangel jagtforening som gik udpå en undersøgelse blandt ikke medlemmer om hvorfor de har valgt medlemskabet fra. Dette forslag valgte kreds 5 at trække da vi blev bekendt med at en sådan undersøgelse ikke ville fremvise et valid resultat.