Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Torsdag dag den 13-08-2020 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Nyt fra udvalgenes arr.- sidste nyt.

4.                  Samarbejdsudvalget  v/ Steen-Kenneth A.-Lise – sidste nyt.

5.                  Jægerråd/kredsen – sidste nyt.

6.                  Hjortelauget – sidste nyt.

7.                  NFC – sidste nyt.

8.                  Diverse

9.                  Generalforsamling

                      forberedelse, se vedlagte udkast til dagsorden for generalforsamling.

10.                Dato for næste bestyrelsesmøde( aftales på generalforsamlingen.

11.                Evt.

 

 

Tilstede var:   Kaj Rasmussen, Poul Skov, Helge Horskær, Steen Thomsen, Kenneth Thorslund, Carsten Andersen og Ove Pedersen.

 Afbud: Kenneth Andersen og Lise Thomsen.

 

 

Ad1.             Corona!!!! Der er kommet nye jagttider- harejagt starter 1 Nov.- 4     andearter er blevet fredet og duejagten er blevet flyttet til midt              november.

                      Ikke alle jagttegnsaspiranter har været til prøve endnu.

                      Lyddæmpere er ikke længere tilladelseskrævende fra  1 Juli 2020, den                   følger riffeltilladelsen fra nu.

                      Nyt, nyt- tilladelser fra PAC kommer i E-box fra nu, gamle tilladelser kan                       skannes ind og gemmes der.

Ad2.             Intet- kassereren var fraværende.

Ad3.             Riffel: Der har været ringe tilslutning henover foråret, igen corona,

                      Nye kameraer til banen op i samarbejdsudvalget.

                      Steen og Ove undersøger mulighederne.

                      Hagl: Afholdt præmieskydning  med samtlige gaver sponsoreret,

                      få skytter men alligevel god skydning.

                      Ung/ny jæger: Lise var fraværende.

                      Strandjagt: Kenneth Th. vil prøve at komme med datoer vedr. strandjagt.

                      Hunde: Ca. 32 hunde har deltaget i træningen.

Ad4.             Husk fælles ræveregulering den 6. februar 2021 v/Nordfyns klubhus.

                      Der arbejdes med  aftaler med lodsejere de steder hvor reguleringen skal                       foregå.

                      Jagtmesse 2021 i Særslev den 25-2- der skal rundspørges hos tidligere                       udstillere.

                      Jagttegnskursus igen her i 2020.

                      Afholdte pølse kursus var med rimelig succes, kan gentages.

                      Det nye riffelskydeforløb som alle nye riffeljægere skal gennemgå,

                      skal fastlægges med den andre foreningers instruktører.

Ad5.             Der har været afholdt 2 kredsmøder og konstitueringen er på plads.

                      Delegerede til repræsentantskabsmødet er udpeget, og mødet forventes                       afholdt tros de restriktioner der måtte være.

                      Der er kandidatmøde på landbrugsskolen  19 August kl. 19.00.

                      Der er tilmelding på flexmind ( se fremsendte link.) da der er begrænsede pladser.       Der                    er  fremsendt materiale vedr. nye natura 2000 områder – se nærmere Æbelø og område omkring Odense fjord.

Ad6.             Carsten oplyste at lauget ikke kan få en bankkonto, ingen særlig          forklaring.

                      Ole Runge har lavet en afhandling vedr. Dåvildt.

Ad7.             Steen oplyste at han trækker sig fra bestyrelsen.

                      Han oplyste at klubhuset endnu ikke er færdiggjort udvendig og

                      banepasningslisten er der ikke styr på.

                      Der er noget uenighed vedr. overdækning af standpladserne.

                      Årsmødet på banen er den 6 Oktober.

Ad.8.            Der skal ske en vedtægtsændring på GF. da der ikke kan optræde      revisorer medmindre det er reg.revisorer eller statsaut. revisorer.

                      Revisor bliver ændret til regnskabskontrolanter.

                      Kenneth A. står for indkøb af smørrebrød og ostemad til 25 pers.

                      dvs. 75 stk + 25 ost.

                      Husk vin til årets buk.

Ad.9.            Ny dato for klubaften hos Benny.

                      Evt. flytning af opstart vinterskydning, pga. årsmøde på NFC.

                      Ny dato vil så være den Tirsdag den 13 Oktober.

Ad.10.         Næste møde aftales på GF.

Ad.11.         Intet til referat under dette punkt.

 

Referat ved Ove Pedersen