Generalforsamling for Bogense land og strandjagts forening.

Torsdag den 7/9-2023 Klubhuset Smedestræde  Nr. Esterbølle kl.19.00.

Dagsorden.

1.     Valg af dirigent.

                      2.   Valg af stemmetællere.

                      3.   Formandens beretning.

                      4.   Beretninger fra alle udvalgsformænd.

                      5.   Fremlæggelse af gennemgået regnskab til godkendelse.

                      6.   Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

                      7.   Fastlæggelse af kontingent. Uændret 50,00 kr.

                      8.   Valg af Bestyrelse.

                             På valg er flg:

                              Poul Skov                                      modtager genvalg.

                              Carsten Andersen                       modtager genvalg.

                              Kenneth Thorslund                    modtager ikke genvalg.

                              Ove Pedersen                              modtager genvalg.

                      9.    Valg af suppleanter.

                              Nyvalg.

                               Nyvalg.

                      10.   Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

                                På valg er:

                                Niels Bo Nielsen

                                 Keld Olsen

 

                                 Suppleanter.

                                  Kaj Rasmussen

                                  Johnny Kristensen

                      11.      Evt.

    

                      Der var 21 medlemmer mødt op.

 

1.     Kaj Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent.

        Han konstanterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

2.     Valgt til stemmetællere blev valgt Kenneth Andersen.

3.     Formanden aflægger beretning Formands samt riffeludvalg.

        se vedhæftet bilag.

4.     Udvalgs beretninger. Hagl, Sivert Thomsen fortalte om foreningens pokalskydning, se vedhæftet bilag. Der blev solgt 53 serier men der var plads til flere.

Hunde, da der ikke er hundetræning i foreningen pt. Henvises til Peter Horskjær.

             Ny/ungjæger samt  NFC Charlotte Jepsen- se vedhæftet bilag.

       Strandjæger, Kenneth Thorslund  ingen aktivitet.

Hjorte, Carsten Andersen- se bilag.  På Langø er der 1 stk dåvildt til afskydning for ung/nyjæger, pt. er buddet hos Strandjagtsforeningen og kan de ikke stille med en jæger får BLS buddet. Pt. er der ca. 100 stk kronvildt på fyn, der er diskussion om de skal være her eller om de skal væk.

Grøntråd/jægerråd/kreds Poul Skov--  Jægerråd- Der skal mere fokus på regulering af kragefugle.

Grønt råd- Der mangler ålegræs i Odense fjord, derfor er der ingen fisk problemet er måske at der ikke kommer store skibe ind i havnen hvorfor vandet er mere stillestående. Der er ryster oppe omkring forbud af jagt i fjorden.

Samarbejdsudvalget- Ove Pedersen Hygieinekursus er sat på standby der ikke er nok tilmeldte. 1 lørdag i februar er der ræveregulering.  Pølsekursus er ligeledes aflyst , få tilmeldte. Lejbøllebanen er reserveret til den 5 April 2024  fra 14.00- 18.00 max 25 deltagere, der  kan arr. Fælleskørsel. Der er Combiskydning den 20/4-24 fra kl.10.00-15.00 priser er uændret, en opfordring til deltager om også at komme først på dagen, så man undgår flaskehalse.Jagtmesse 2025 er den 20/2-2025

5.      Regnskab ved Carsten Andersen- se vedhæftet regnskab.

 

6.     Ingen indkomne forslag.

7.     Kontingentet forbliver uændret 50.00 kr.Der blev spurgt om Bls. Skal betale yderligere penge til ombygningen af NFC eller om penge var tilstede. Nogle af materialerne er indkøbt og delvis betalt med fondsmidler. Overskuddet i den fælles kasse udbetales ikke til de enkelte jagtforeninger men bruges på NFC.

8.      

Valg:

      Poul Skov                         modtog genvalg.

      Carsten Andersen        modtog  genvalg.

      Ove Pedersen                modtog genvalg.

      Kenneth Thorslund      modtog ikke genvalg.

           Susanne Andersen       Nyvalg.

9. Valg af suppleanter:

 

     Kent Madsen                  modtog valg.

     Kenneth Thorslund      modtog valg.

10. Valg af revisorer samt suppleanter.

 

    Niels Bo Nielsen  modtog genvalg.

    Keld Olsen  modtog genvalg.

 

 

Suppleanter:

 

    Kaj Rasmussen                modtog genvalg.

    Benny Kühlmann           modtog valg.

11. Evt.

 

Året buk blev vundet af  Jens Henrik Andersen.

 

Krageben konkurrencen blev vundet af  Morten Bruun.

Vinder på indgangsbon blev Jens Henrik Andersen.

Kaj Rasmussen lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Referent Ove Pedersen          

 

 

Formandens beretning 2022/23.

Medlemstallet ligger pt. på 131, hvilket er fald på 6, i forhold til sidste år.

Der har desværre været nogle, der ikke har betalt/meldt sig ud og de er derfor blevet slettet, nogen pga. flytninger og dødsfald.

Type

Antal

Ordinære

75

Ekstraordinær

32

Senior - Født 1948 eller tidl.

18

Æresmedlemmer

2

Husstand

3

Kursist (Jagttegnsaspirant)

1

Total

131

 

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse 

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Charlotte Jepsen som næstformand, Carsten Andersen som kasserer og Ove Pedersen som referent.

Hvem der blev udvalgsformænd for div. udvalg, vil i høre efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger deres beretning og redegør for deres aktiviteter.

Vi kæmper fortsat med at finde nogle frivillige som kan tiltræde bestyrelsen; men det er ikke nemt.

Jeg har traditionen tro igen i år, en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, om hvad de kunne lave af arr. og aktiviteter.

 

I 2022/23:

Ejgil Jensen er kredsformand og Lars Udengaard er HB-medlem for Fyn. 

I Danmarks Jægerforbund er den siddende formand Claus Lind Christensen og det må siges at han har en del udfordringer.

Jægerforbundet og alle os jægere bliver bl.a. udfordret af, at også i det forgangene år kæmpes der med at få fornyet riffeltilladelser og våbenpas. DJ finder det fuldstændigt uacceptabelt, den måde som PAC behandler de danske jægere på og DJ har lovet at følge denne sag helt til dørs, hvilket der løbende også bliver.

Det er også meldt ud fra forbundets skydeudvalg, at forslaget med at udfase bly i riffelpatroner til jagt og dette kommer til at gælde fuldt ud fra 2024 og har også været tilladt i 2023 med nedsatte kugle vægt til blyfri amm., så dem der endnu ikke har fundet noget blyfri amm. Anbefaler jeg at fået undersøgt og afprøvet nogle forskellige produkter.

Jeg kan oplyse at der flere steder har været afholdt skydedage hvor man kunne møde op og afprøve blyfri og der er også afsat 2 skyde dage på vores lokale bane her i september til dette, hvor den lokale jagtforretning vil møde op med nogle blyfrie patroner i den mest alm. Kaliber, som man kan købe og afprøve på banen.

Som jeg før har sagt, er der ganske gode alternative blyfrie patroner på markedet allerede, som virker rigtig godt, er meget præcise og kan sagtens slå ihjel, på lige fod med blypatroner.

Vi desuden store udfordringer med at skaffe flugtskydningspatroner osv. hvor priserne er steget en hel del, som på mange andre ting i samfundet.

Dj har meldt ud, at udsætning af ænder løber 5 år frem og så skal vi forvente at det ikke længere er tilladt at udsætte ænder, samt fasaner også er truet med et forbud mod udsætning ude i fremtiden.

 

Dette skyldes at der ikke har været meldt godt ind med hvad jægerne udsætter og jeg vil desuden opfordre jer alle til at deltage i de møder rundt omkring, hvor der fx skal diskuteres jagttider osv. For hvis kun få møder op er det ikke nemt at komme igennem med forslag til evt. jagttider.

 

Mere om dette kan findes på DJ hjemmeside.

 

Generelt har vi en økonomisk sund forening, med en god økonomi som kassereren vil komme nærmere ind på i sit regnskab.

 

Vi er fortsat med i samarbejder med Nordfyns og Veflinge/Vigerslev jagtf. og har en del arr. sammen med dem.

Ove vil berette nærmere om disse aktiviteter.

Hvad angår bukkepral, er vi i bestyrelsen blevet enige om at vi ikke fremover vil arr. bukkepral, da der i de sidste 2 kun har været under 5 tilmeldt og vi har måtte aflyse det.

Det ser ud til at trenden er blevet, at medlemmerne hellere vil deltage i private arr., hvilket jo også er helt fint.

Vi må se om behovet kommer tilbage i fremtiden.

 

Jeg vil også meget gerne opfordre alle medlemmer til at, gøre en indsat på at få reguleret nogle af de mange krager som er, da de tolder hårdt på kyllinger i rugetiden.

Invitere meget gerne en ny jæger med til dette, da det er en dejlig jagt at udøve, for dem der har mulighed for dette.

Følg med i Jæger og hvad der rører sig på jagtens område, da der er en del der rører på sig.

Vi har sms advisering af vores arr. og der er pt ca. 78 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som der kunne ønskes.

Vi fortsætter selvfølgelig med sms servicen.

 

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære rep. møde den 10. okt. 2023 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 4. oktober 2023, til bestyrelsen for NFC.

 

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejde vi har haft.

 

Jeg vil også gerne takke alle de medlemmer som har givet en hånd med ved forskellige lejligheder, uden jer ville det være meget svært for bestyrelsen

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og give alle hjælpere en stor hånd for deres store indsats og håber at i stadigvæk vil hjælpe bestyrelsen i fremtiden.

 

Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for deres arbejde og til alle jer medlemmer som støtter os igennem året.

 

 

Beretning på vegne af

Bogense Land og Strandjagtforenings

Formand

Steen Lentz Thomsen.

 

 

Regnskab Bogense Land og Strandjagtforening

                                                    2022-2023

                                                   Indtægter                                    Udgifter

 

    Kassebeholdning 1-9-2022                     141926,67

 

  Renter og gebyr Nordfyns bank                                                                                   715,00

 

20-12-21 Sponsorer 11 stk.                                  4200,00

 

 Afregning jægerforbund medlemmer 130      5651,70

 

2-9-2021 Generalforsamling                                                                                           2633,90

 

 Møder                                                                                                                                 1021,35                   Gaver +  præmier NFC                                                                                                      1793,50                             

 Krage Præmie                                                                                                                     500,00

 Sms service                                                                                                                         487,50

24-2-2022 Jagtpost                                                                                                            4093,00  

 

Mærkeskydning Riffel                                             805,00

Graveret pokal  Riffel                                                                                                         305,00

Diverse                                                                                                                                  465,80

Hjemmesiden                                                                                                                       938,00

15-6-2022 Præmie og pokal skydning               1590,00                                              2383,00

 

    I alt                                                                    154173,37                                           15336,50

 

Ny Saldo                                                             138836,87

Indestående på konto                                      136589,81

Kontant beholdning                                              2247,06

 

Under skud for perioden 1-10-2022 til 1-9-2023                                                         3568,11

  

 

 

Saldo Samarbejde udvalg     14-6-2022    64 292,26              1-9-2023                    95624,46                        

                                                         Overskud          2023                                               30.972,30          

 

Opgørelse over fællesarrangementer

 2022 - 2023

De 3 jagtforeninger                

 

Kombiskydning                                                            1.918,00 

Skydning lejbølle                                                       - 2.150,00

Jagttegnsundervisning                                               9.731,24

Kontogebyr/renter                                                   -    305,80

Friluftsrådet                                                                24.000,00

Saldo 14.06.2022                                                      64.292,26

 

Rævejagt                                                                          740,00

Pølsekursus                                                                 -   110,00

Hygiejnekursus                                                          -2.080,00

Jagtmesse                                                                    31.908,70

Lejbølle                                                                          1.200,00

Combiskydning                                                            2.364,00

Møder                                                                            -  910,00

Renter-gebyr                                                              - 1.040,50

                                                                                       31.332,20

                                                                                       64.292,26

Saldo 22. maj 2023                                                   95.624,46

 

 

Hjortelauget

Jagt sæson 2022 -2023

Der blev igen skudt rigeligt med hjorte i forhold til då og kalv.

Vi håber hver år det bliver bedre. Vi anbefaler også at lade de gode spidshjorte gå, da der ellers bliver mangel på store og gamle hjorte.

Der blev i alt indberettet 352 dyr nedlagt på Nordfyn.

Fuldskuffel 22 Halvskuffel 11 Stanghjort 5 Spidshjort 31  Då 63 Kalv 67                                 = 207 stk

Æbelø og øer    Fuldskuffel 8 Dårlig hjorte 2 Spidshjort 10 Då 67  då kalv 34 hjortkalv 24 =  145 stk  

                                                                                                                                                   I alt         352 Dyr

Der har været drone tælling på Æbelø med øer og Langø. I februar 397 stk

Fordelt Æbelø 230 Æbeløholm 4   Dræet 84 Ejlinge 2 Langø Plantage 77

Der har været en enkelt klage over for meget Dåvildt , det er i Gerskov og det er samme person der klager, og gjort det fra start af udsætning derude.

Der skal tages kontakt af en fra styregruppen, til vedkommende ,og håbe vi kan løse problemet derude.

Det ser ud til der er god effekt af de tiltag der er gjort for at undgå påkørsler af dåvildtet. Der har kun været rapporteret få dyr der er påkørt.

Det er vildtspejle vi sætter op i rabatterne og kommunen slår rabatterne, ekstra hvor der er mest trafik af dåvildtet .

Knæk og bræk med sæson 2023-2024

Carsten Flarup Andersen

 

Beretning riffeludvalget:                                                        7 sep. 2023

 

I det forgangene år har der været afholdt combiskydning, mærkeskydning og træning på 100m banen i Nr. Esterbølle skytteforening.

Skyde datoer har være lagt på hjemmesiden og i jagtposten.

I året har der være 138 solgte træningserie, hvilket er ca. 100 mindre end sidste år, så vi har forsøgt med flere facebook opslag at fremme viden og hvad der kunne tilbydes på banen.

Til combi-skydningen var der 18 der skød combi, 20 der skød haglskydning og der kunne sagtens være flere deltagere.

Vi vil næste år igen afholde combi-skydning i samarbejde med de 2 andre foreninger.

Til mærke skydningen var der 14 der skød til mærke og 7 der kun skød ind, så også der er der plads til flere.

Vi har de nye kamera virker super og der er lavet en skive med kun røde pletter på til indskydning, så kom endelig ud og prøv det af, det er super godt.

Den 19 og 26 september 2023 vil der være mulighed for at få afprøvet noget blyfri amm. Som kan købes på banen i de kaliber 6,5, 308 & 30-06, så kun nu ud og præv det af, da vi skal bruge det fra næste år.

I okt. Er der planlagt en arbejdsdag med de andre foreninger, hvor der vil blive ryddet godt op og evt. også frisket kantinen op.

Vinterskydningen er ved at have overlevet sig selv og der var ikke mange deltagere med og udvalget vil overveje meget kraftigt om vi skal fortsætte med denne skydning.

Til sidst vil jeg gerne takke Skytteforeningen, udvalget og de 2 andre foreninger for deres super gode indsats i året der er gået og ser frem til næste sæson.

 

 

Formand riffeludvalget

Steen L Thomsen

Flugtskydnings udvalget

5-7-2023

Præmieskydning

Vilde duer 1 Benny Kuhlmann  10    2 Morten Bruun 10  3  Peter Hansen

Skeet Mester  1 Søren Svop 21  2 Helge Hansen 17   3 Steen Thomsen 16

Skeet A     1 Peter Hansen  12    2  Benny Kuhlmann  12    3 Carsten Andersen

Jagt A   1 Helge Horskær 21     2 Morten Brunn  21    3 Peter Hansen 20

Jagt B   Hans Brunn  7

Jagt Damer 1 Charlotte Jepsen 20

Jagt veteran  1 Sivert Thomsen 23   2 Kaj Rasmussen 20  3 Steen Thomsen  20

Jagt Åben    1 Morten Enghoff  23    2  Steen Thomsen  22

Ialt skudt 53 Serier

Sivert Thomsen

 

NYJÆGER

Der var 17 jagttegnskursister i 22/23. Jeg var på Søndersø skolen sammen med Joakim fra NFJ og Nikolai fra VVJ, for at reklamere lidt for BLS. Jeg uddelte årets nummer af ”Jagtposten” til alle kursister.

Nyt jagttegnshold starter d.2/11-23 med Svend som underviser.

 

NFC

Der har været rimeligt med besøgende i sæsonen, men det virker som om, at folk er blevet sparsommelige. Dette skyldes nok prisstigning på både duer og patroner.

Det har været lidt sløjt med deltagere til vores arrangementer. Fx måtte vi aflyse ”grisefesten” d.26/8 pga. for få tilmeldinger.

Simon og Joakim har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte med pasning af køkkenet næste år. Der ledes efter en ny person til denne opgave. Har måske fundet en ny mand til opgaven, men dette er ikke endeligt vedtaget.

 

BYGGERI NFC

De tre foreninger har i samarbejde udført de opgaver der skulle gøres, inden opstart af etablering jordvolde.

 

Charlotte