Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Onsdag dag den 25-08-2021 kl. 19.00

Dagsorden.

1. Formanden siden sidst.

2. Kassereren siden sidst.

3. Nyt fra udvalgenes arr.- Husk udvalgsberetninger skriftligt til Ove.

4. Generalforsamling den 2.september 2021, hvem gør hvad.

5. Emnrer til bestyrelsen på generalforsamlingen

6. Andre emner

7. Dato for næste møde

8. Evt.

 

Tilstede var: Poul Skov, Steen Thomsen, Lise Thomsen, Sivert Thomsen, Carsten Andersen, Kenneth Andersen og Ove Pedersen.

Afbud: Kenneth Thorslund.

ad1. Kredsårsmøde i Odense uden større forandring. Ny kredsformand blev Thomas Albertsen fra Ærø .

Dilemmaet omkring udsætninger kører stadig, på den ene side bliver der indberettet for lidt, samtidig er det med meget besvær at gøre det, så det for nok nogle til ikke at indberette.

Michael Rasmussen er desværre afgået ved døden på strandager skydecenter, han var ikke medlem hos os mere ,men kom stadig på NFC.

Jagtmesse i Nordfynshallen er programsat til Februar 2022.

Der er afsluttende skydning på NFC den 28.08.21 med efterfølgende

stegt gris. Der er pæne præmier til de heldige.

En tak til dem der deltog i malearbejdet på NFC, resultatet blev flot.

ad2. Regnskabet er færdigt og revideret. v edlagt som bilag.

Beslutning om det fortsat skal føres i bog eller på EDB.

ad3. Nyjæger: Intet siden sidst.

Strandjagt: Ingen aktivitet

Hagl: Der er oprydning på NFC den 30.08.21 meddelelse ud som sms.

Riffel: Der arbejdes stadig på at få forbedret Camera/fjernsyn

Hunde: Udvalget er stoppet, der er ikke er ny tilgang af hunde.

Peter Horskjær har kun de hunde han selv træner.

På Nfc er der bevilliget ca. 153.00,00 kr fra Miljøstyrelsen, som skal anvendes til overdækkede standpladser samt støjdæmpning omkring banen.

Der skal ny miljøgodkendelse med mulighed for udvidet skydetid som giver bedre mulighed for afholdelse af events.

Al kontakt vedr. banen sker mellem Nordfyns kommune og DJ.

Der arbejdes på at oprette et hygiejne kursus og evt. et pølsekursus. Nyt tiltag kunne også være et madlavningskursus.

Hjorte: Der er møde i lauget den 31.8.21

Jægerråd/kreds/grøntråd: Der arbejdes omkring bundskrabsfiskeriet omkring Bogense /Middelfart. Havbunden bliver ødelagt af denne type. Der har været folk fra kommunen rundt for at kontrollerer bekæmpelse af bjørneklo. Nye Natura 2000 handleplaner for 2022-2027 skal godkendes i 2022 med indsatser og mål.

På Kredsmødet på Ærø var bestyrelse rundt på øen for at se hvordan de midler der var blevet bevilliget er blevet anvendt. Det er et flot arbejde der er blevet udført, og det virker også efter hensigten til gavn for både insekter og dyr.

Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Albertsen Ærø Formand (valgt på årsmøde), Ove Pedersen Nordfyn Næstformand, Ulrich Christensen Middelfat Sekretær, Tonny Mikkelsen Kasserer.

Der kommer til at mangle en del koordinatorer da nogle har ytret ønske om at stoppe. Næste kredsmøde er den 27-08-21 hvor koordinatorerne er indbudt. Næste møde i jægerråd er den 30-08-21.

Oplysning: der er fjordens dag den 12-09-21 hvor jægerrådet deltager og hvor Ove forsøger at få buejægerne til at komme.

ad4. Kenneth Andersen sørger for smørrebrød og ostemadder, Ove har snaps fra sidst som ikke blev brugt. Der er 2fl. rødvin til årets buk samt statuette. Som noget nyt vil kragejægerne også blive præmieret med gavekort fra Kühlmann og evt pokal. Sivert undersøger. SMS ud til medlemmerne til påmindelse om generalforsamlingen. Steen har lavet udkast til dagsorden for generalforsamling. Vedr. valg så fik vi ændret vedtægterne sidst så bestyrelsen kører med 7 mand , hvis der ikke kommer erstatning for Kenneth Andersen der ønsker at udtræde.

Kaj Rasmussen er foreslået som dirigent.

ad5. Der er ikke lige nogle oplagt emner som bestyrelsesmedlemmer.

Ad6. Intet.

ad7. Dato for møde besluttes efter generalforsamling.

ad8. Intet.