Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Onsdag dag den 21-10-2020 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Konstituering af bestyrelse og udvalg.

4.                  Nyt fra udvalgene.

5.                  Jagtpost ( husk at forberede indlæg til jagtposten)

6.                  Andre emner

7.                  Evt.

 

Tilstede var: Kenneth Andersen, Poul Skov, Steen Thomsen, Kenneth Thorslund, Sivert Thomsen og Ove Pedersen.

 Afbud: Carsten Andersen.

 

 

Ad1.             Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling og foreslåede                                vedtægtsændringer blev godkendt.

                      Velkommen til Sivert Thomsen som nyt bestyrelsesmedlem samt til de

                      2 suppleanter. Vedtægter samt referat sendes til DJ for godkendelse.

                      Repræsentantskabsmødet på NFC er der flg. Lise Thomsen og Steen   Thomsen, Bent   Trøjgård                  og Henrik Demandt, Kasper Hansen og --.

                      Bestyrelsen vil være endeligt på plads efter den 11 November.

                      Nytårsskydningen er på plads. Der arbejdes på at lave en                       arbejdsfordeling i bestyrelsen.

                      Samarbejdsudvalg, Messe er planlagt til Februar, men kan det ikke ske                       arbejdes der på at lave en udendørs messe den 28 August, der arbejdes                 på at den skal være på flere destinationer eks. riffelbanen og NFC.

                      Datoer for NFC er afleveret til kommunen.

                      Besigtigelse af Æbelø fredag den 23 Oktober kl. 9.30.

                      Kenneth Thorslund har et par spørgsmål med til Fredningsnævnet.

                      Fonden har ikke afgivet datoer hvornår der afholdes jagt på , så det er                   lidt svært at planlægge fællesjagt på land som der ellers var lagt op til.

                      Der bliver foretaget thermisk optælling i Februar.

Ad2.             Kassereren oplyste at der pt. er 139100 kr i kassen.           

Ad3.             Konstituering:

                      Formand: Steen Thomsen.

                      Kasserer: Kenneth Andersen.

                      Sekretær: Ove Pedersen.

                      Næstformand: Kenneth Thorslund.

                      Riffel: Steen Thomsen.

                      Hagl: Sivert Thomsen.

                      Hunde: Kenneth Andersen.

                      Samarbejde: Steen Thomsen, Lise Thomsen og Poul Skov.

                      Nyjæger: Lise Thomsen.

                      NFC: Steen Thomsen, Sivert Thomsen og Lise Thomsen.

                      DN/Strandjagt: Kenneth Thorslund.

                      Hjortelaug:  Carsten Andersen

                      Jægerråd rep.: Poul Skov.

                      Jagtpost: Kenneth Thorslund og Steen Thomsen.

                      Web og SMS: Carsten Andersen.

                      Bestyrelsen skal forsøge at finde et 9ende medlem til bestyrelsen.

Ad4.             Jagttegnskursus igen her i 2020, der er pt 8 tilmeldte.

                      Nyt pølse kursus er i støbeskeen.

                      Der er planlagt combiskydning den 24 April.

                      Fælles rævejagt den 6 Februar 2020 afvikles fra Nordfyns jagtforenings                       klubhus.

                      Nordfyns JF har købt en jagt på Rugård den 28 December. Der er 6                   pladser               endnu     til    2200,00kr. stk.

                     

Ad5.             Indlæg til jagtposten senest den 1 December, kenneth laver et indlæg                     vedr.                 besigtigelsen på Æbelø.

Ad6.             Der skal udarbejdes en inventarliste over foreningens dele samt hvor de                                        befinder sig.

                      Der prøveindkøbt et kamera til riffelbanen og det er afprøvet.

                      De to andre foreninger har godkendt det.

                      Ansøgning til kredsen om midler til indkøb af yderligere 3 stk. samt                                                tablets udfærdiges af foreningerne som en fælles ansøgning, der skal             afleveres først i Januar 2021.

                     

 

Referat ved Ove Pedersen